Creative Life Coaching for adults - voor volwassenen

€ 89,00

Op voorraad

Beschrijving

*** for Dutch or Hungarian, please scroll down ***


INDIVIDUAL SESSION FOR ADULTS

1-2h (as long as you need)


What is creative life coaching?

You may think that I am coaching artists, singers or painters to get better. Nope. Creative life coaching isn't about that.

Simply, we look at things from a different angle, and use a holistic approach. It includes practical things - for example what we eat and how we build up our daily structure, the habits that we take on to live a fuller life. But also, to bring out our deeply rooted values, our life purpose and to connect to the genuine YOU. Making sure you're happier and healthier in yourbrand new life.


If you feel you need

- a fresh eye to look at things

- a safe haven that fills you up with calmness and provides you with a clear mind

- to discover the underlying truth of your dreams

If you want to know

- how you may need to reshape your thoughts and actions to make your plans happen

- how to manifest all that you have ever envisioned for yourself in this life

- how to become a genuine and free human being,

then your place is here.


---


Feel like disconnected from yourself for a while? Do you have a specific question or topic you want to work with?

Come and enjoy a full session of reconnection with your soul, with your inner peace and freedom.


We start with a short relaxation.

These courses of creativity also include knowledge about nature, human archetypes and how we can use those powers in our everyday life. In order to feel better, connected and well-balanced again.

The lessons take place in a studio in Eindhoven.


What is art therapy?


"The therapeutic effect of art is the obvious recognition that every work that man creates is an expression of something “within us”. It gives news about our inner world, it has a self-strengthening and self-confidence-increasing effect. As imaging plays a major role in the development of early personality, often later, possibly traumatized basic experiences, fantasies, dreams can only be displayed with a direct pictorial expression. When created, unexpected discoveries can occur that often take the lead in insights, learning, and growth. This is why fine arts therapy can be an important adjunct to clinical psychotherapy. We can relieve the body from the events full of tension behind many diseases and symptoms by visual transmission, visual or other perceptual channels: displayed in sound, touch, movement. Artistic activity alone, without interpretation, helps to process traumatic experiences. The sessions provide an opportunity and encourage the patient to relive them on the plane of an activity (painting, drawing, plastic exercises, claying). Fine art therapy seeks to restore the lost balance, its goal is to develop the personality realized during the creative work, to create a psychic model in which the development of calm, clinging and the development of a sense of security leads to a psychic expansion of space by boosting the stagnant creative process. The system of art therapy exerts its effects in a complex way, as a series of interactions. The activity content of the group sessions is basically given by the spontaneous, free painting, the inspiring attunement that evokes the active inner images, and the imaginative exercises provide a protective space for self-expression. The resulting work is a huge source of joy, which encourages this method to become a regular “self-healing” practice."


Source: https://semmelweis.hu/pszichoterapiasosztaly/terapias-csoportok/muveszet-terapia/

Semmelweis University of Medicine and Health Sciences***


INDIVIDUELE SESSIE VOOR VOLWASSENEN
1-2 uur (zolang je nodig hebt)


Wat is creatieve life coaching?


Je denkt misschien dat ik artiesten, zangers of schilders coach om beter te worden. Nee. Daar gaat creatieve levenscoaching niet over. Gewoon, we bekijken dingen vanuit een andere hoek en gebruiken een holistische benadering. Het omvat praktische dingen - bij voorbeeld wat we eten en hoe we onze dagelijkse structuur opbouwen, de gewoonten die we aannemen om een voller leven te leiden.

Maar ook om onze diepgewortelde waarden, ons levensdoel naar voren te brengen en ons te verbinden met de echte JOU. Zodat je een voller, gelukkiger en gezonder leven kunt leiden!


Als je voelt dat je nodig hebt

- een frisse blik om naar dingen te kijken

- een veilige haven die je vervult met rust en je een heldere geest geeft

- om de onderliggende waarheid van je dromen te ontdekken

Als je het wilt weten

- hoe u mogelijk uw gedachten en acties moet hervormen om uw plannen te realiseren

- hoe je alles kunt manifesteren wat je ooit voor jezelf hebt bedacht in dit leven

- hoe je een echt en vrij mens kunt worden?

dan is jouw plaats hier.


---


Een tijdje geen verbinding meer met jezelf? Heb jij een specifieke vraag of onderwerp waarmee je wilt werken?

Kom en geniet van een volledige sessie van herverbinding met je ziel, met je innerlijke vrede en vrijheid!


We beginnen met een korte ontspanningsoefening.

Deze cursussen van creativiteit omvatten ook kennis over de natuur, menselijke archetypen en hoe we deze krachten in ons dagelijks leven kunnen gebruiken.

Om jezelf beter te voelen, weer verbonden met je eigen lichaam en ziel en weer in balans zijn.

De lessen vinden plaats in een studio in Eindhoven.


Wat is kunstzinnige therapie?


"Het therapeutische effect van kunst is de duidelijke erkenning dat elk werk van een persoon een uitdrukking is van iets "in ons". Het geeft nieuws over onze innerlijke wereld, het heeft een zelfversterkend en zelfvertrouwen verhogend effect.

Omdat beeldvorming een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van vroege persoonlijkheid, kunnen vaak latere, mogelijk getraumatiseerde basiservaringen, fantasieën en dromen alleen worden weergegeven met een directe picturale uitdrukking. Wanneer ze worden gecreëerd, kunnen er onverwachte ontdekkingen gebeuren die vaak de leiding nemen in inzichten, leren en groei. Daarom kan therapie voor beeldende kunst een belangrijke aanvulling zijn op klinische psychotherapie. We kunnen het lichaam bevrijden van de gebeurtenissen vol spanning achter vele ziekten en symptomen door visuele transmissie, visuele of andere perceptuele kanalen: weergegeven in geluid, aanraking, beweging.

Artistieke activiteit alleen, zonder interpretatie, helpt om traumatische ervaringen te verwerken. De sessies bieden de mogelijkheid en moedigen de patiënt aan om ze te herbeleven op het vlak van een activiteit (schilderen, tekenen, plastische oefeningen, kleien). Kunstzinnige therapie probeert het verloren evenwicht te herstellen, het doel is om de persoonlijkheid te ontwikkelen die tijdens het creatieve werk is gerealiseerd, om een ​​psychisch model te creëren waarin de ontwikkeling van kalmte, vasthoudendheid en de ontwikkeling van een gevoel van veiligheid leidt tot een psychische uitbreiding van ruimte door het stagnerende creatieve proces te stimuleren. Het systeem van beeldende therapie oefent zijn effecten op een complexe manier uit, als een reeks interacties. De activiteitsinhoud van de groepssessies wordt in wezen gegeven door het spontane, vrije schilderen, de inspirerende afstemming die de actieve innerlijke beelden oproept, en de fantasierijke oefeningen bieden een beschermende ruimte voor zelfexpressie. Het resulterende werk is een enorme bron van vreugde, die deze methode aanmoedigt om een reguliere "zelfgenezende" praktijk te worden."


Bron: https://semmelweis.hu/pszichoterapiasosztaly/terapias-csoportok/muveszet-terapia/

Semmelweis Universiteit voor Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen


***


EGYÉNI KREATÍV ÉLETTANÁCSADÁS FELNŐTTEKNEK

1-2 óra (amennyi szükséges)


Ha úgy érzed, szükséged van

- friss szemmel nézni a dolgokra

- biztonságos menedékhelyre, amely megnyugvással tölt el és tiszta képet nyújt a kihívásaidról

- arra, hogy felfedezd az álmaid mögöttes igazságát

Ha tudni szeretnéd

- hogyan kell átformálnod a gondolataidat és cselekedeteidet a terveid megvalósításához

- hogyan tudod megvalósítani mindazt, amit valaha is elképzeltél önmagad számára ebben az életben

- hogyan válhatsz igaz és szabad emberré,

akkor itt a helyed.


---


Egy ideje úgy érzed, mintha elvesztetted volna a kapcsolatot önmagaddal?

Van egy konkrét kérdésed vagy témád, amivel szeretnél dolgozni?

Gyere el, és élvezd a teljes egyesülést a lelkeddel, a belső békéddel és szabadságoddal!


Egy rövid relaxációs gyakorlattal kezdünk. Ezek a kreativitási tanfolyamok tartalmazzák a természettel, az emberi archetípusokkal kapcsolatos ismereteket és azt is, hogyan használhatjuk fel ezeket az erőket a mindennapi életben. Hogy jobban érezd magad, újra kapcsolatba kerülj saját testeddel és lelkeddel, és újra egyensúlyban kerüljön a belső békéd és a külvilág kapcsolata.

A tanácsadásra egy eindhoveni stúdióban kerül sor.


Mit jelent a művészetterápia?


"A művészet terápiás hatását az a kézenfekvő felismerés jelenti, hogy minden alkotás, amit az ember létrehoz, valami „bennünk levő”kifejeződése. Hírt ad belső világunkról, énerősítő, önbizalom-növelő hatású. Mivel a képalkotás nagy szerepet játszik a korai személyiség alakulásában, ezért gyakran későbbi, esetleg traumatizált alapélmények, fantáziák, álmok is csak a közvetlen képi kifejezéssel jeleníthetők meg.

Alkotáskor váratlan felismerések történhetnek, melyek gyakran átveszik a vezető szerepet a belátások, a tanulás és növekedés terén. Ezért is lehet fontos kiegészítője a képzőművészet-terápia a klinikai pszichoterápiának. Számos betegség, tünet mögött meghúzódó feszültséggel teli eseménytől tehermentesíteni tudjuk a szervezetet képi áttétellel, vizuális vagy más érzékelési csatornákon: hangban, tapintásban, mozgásban megjelenítve. A művészeti tevékenység önmagában, értelmezés nélkül is segít traumatikus élmények feldolgozásában. A foglalkozások lehetőséget nyújtanak s arra biztatják a pácienst, hogy egy tevékenység (festés, rajzolás, plasztikai gyakorlatok, agyagozás) síkján újra átélhesse azokat.

A képzőművészet-terápia az elveszett egyensúly helyreállítására törekszik, célja az alkotómunka során megvalósuló személyiségépülés, olyan pszichikus modell kialakítása, melyben a megrekedt alkotófolyamat meglendítésével a megnyugvás, a megkapaszkodás, a biztonságérzet kialakulása pszichikus tértáguláshoz vezet.

Eszköze egy rendszer, ami komplex módon, kölcsönhatások sorozataként fejti ki hatását. A csoportfoglalkozások tevékenységtartalmát alapvetően a spontán, szabad festés adja, az aktív belső képeket előhívó, inspiráló ráhangolódás , valamint imaginációs gyakorlatok adnak védő teret az önkifejezéshez.

A megszülető mű óriási örömforrás, ami arra ösztönöz, hogy ez a metódus rendszeres „öngyógyító” gyakorlattá váljon."


Forrás:

https://semmelweis.hu/pszichoterapiasosztaly/terapias-csoportok/muveszet-terapia/

Semmelweis Orvostudományi Egyetem