Drumming Goddesses

Drumming Goddesses

€ 1.865,00

Op voorraad
Levertijd: 5 dag(en)

Beschrijving

Oileverf op hout (zonder lijst)| Oil on wood (without frame)

120 x 60 cm


(for English, scroll down)

Trommelende Godinnen


In de oudheid werd trommelen meestal gebruikt voor genezingsdoeleinden. Tijdens trommelen hebben mensen verbinding gemaakt met de Geest en vroegen om hulp om de kwalen te genezen. Ongeveer 5-6000 jaar geleden waren de drummers traditioneel vrouwen, meestal wijze vrouwen die verschillende helende vermogens bezaten. Hun doel was om te communiceren tussen werelden (zichtbaar en onzichtbaar) en de genezing te kanaliseren naar mensen in nood. Ze werkten in groepen, kenden de kracht van de gemeenschap en steunden elkaar stevig, maar met mededogen. Vrouwelijke leiders geloofden in horizontale systemen en gelijkheid, de leider was zelf een van de cirkel, en elke persoon van de gemeenschap bood zijn/haar kracht aan voor het welzijn van het geheel. Dit is de reden waarom drummen in mijn leven staat voor vreugde, focus en de verbinding met het goddelijke.Bordeaux helpt je om verbinding te maken met je passie, de opwinding en het enthousiasme voor het leven. Het kan je naar je levensdoel leiden en helpen je dromen werkelijkheid te laten worden. Bordeaux kan je ook helpen om meer energie te krijgen wanneer je je down voelt en ondersteunt je om je weg te vinden wanneer je verloren voelt. Word je bewust en wees doordrongen van je passie!


Amber is een fantastische kleur om je creativiteit te vergroten en je gave om je te manifesteren te versterken. Deze kleur kan je helpen om diepere banden te creëren in relaties en het kan je leren om meer liefde te geven en te ontvangen. Het is een warme, optimischtische, moedige en spontane kleur. Draag amber om je bewust te worden van je creatieve talenten.


Indigo helpt bij alle aandoeningen van je hoofd, je ogen, je oren of je neus. Het helpt bij de behandeling van geestelijke en emotionele problemen zoals ADD, angst en depressie. Indigo helpt heel goed bij slaapproblemen en bij geesterlijke en lichamelijke spanningen. Wanneer je indigo visualiseert kan dit je een gevoel van helderheid en een doel geven. Visualiseer indigostralen om je visie te ontwikkelen en maak je dromen waar!


Bruin is een aardkleur. Het helpt je om in contact te komen met de natuur, de wijsheid van de planten, dieren en de universele wijsheid. Deze kleur helpt ook bij het scheppen van gezonde grenzen en het verkrijgen van een evenwichtig perspectief. Bruin kan je helpen in verbinding te komen met de helende eigenschappen van de natuur en je eigen energie, en het kan je creativiteit en lichamelijke kracht een oppepper geven. Het is ook een kleur die voor veiligheid en vertrouwbaarheid staat.


Koraalrood helpt je bij het vernieuwen van je lichamelijk levendigheid. Het is een schitterende kleur en helpt bij het loslaten van stress, zorgen en angst. Koraalrood laat je de dingen zien vanuit verschillende gezichtspunten. Het helpt bij het helen van een gebroken hart en bij een onbeantwoorde liefde. Deze kleur helpt ook om synchroniciteit en overvloed in je leven te brengen. Visualiseer dat je over een brug van koraal loopt om de dingen in je leven beter te laten stromen, samenvallen en je leven te vergemakkelijken.


***


Drumming Goddesses


In the ancient times, drumming was mostly used for healing purposes. They’ve connected to Spirit and asked for help to heal the ills. About 5-6000 years ago the drummers were traditionally women, mostly wise women possessing various healing capacities. Their purpose was to communicate between the worlds (visible and invisible) and channel the healing to those in need. They worked in groups, knowing the power and strength of community and supporting each other firmly, but with compassion. Feminine leaders believed in horizontal systems and equality, the leader was one of the circle herself, and every single person of the community offered his/her strength for the good of the whole. This is why drumming in my life represents joy, focus and the connection to the divine.Bordeaux helps you connect with your passion, excitement and enthusiasm for life. It can lead you to your life purpose and help make your dreams come true. Bordeaux can also help you have more energy when you're feeling down and support you to find your way when you're feeling lost. Become aware of and be permeated by your passion!


Amber is a fantastic color to enhance your creativity and your ability to manifest. This color can help you create deeper bonds in relationships and it can teach you to give and receive more love. It is a warm, optimistic, courageous and spontaneous color. Wear amber to become aware of your creative talents.


Indigo helps with all ailments of your head, your eyes, your ears or your nose. It helps treat mental and emotional problems such as ADD, anxiety and depression. Indigo helps very well with sleeping problems and with mental and physical tension. Visualizing indigo can give you a sense of clarity and purpose. Visualize indigo rays to develop your vision and make your dreams come true!


Brown is an earth colour. It helps you to get in touch with nature, the wisdom of the animals and the universal wisdom. This colour also helps create healthy boundaries and a balanced perspective. Brown can help you connect with nature's healing properties and your own energy, and it can boost your creativity and physical strength. It is also a colour that stands for safety and reliability.


Coral red helps you to renew your physical vibrancy. It is a brilliant colour and helps to release stress, worry and anxiety. Coral lets you see things from different point of view. It helps to heal a broken heart or unrequited love. This colour also helps to bring synchronicity and abundance into your life. Visualize walking across a bridge of coral to make things in your life flow better, fall perfectly together and make your life easier!

Extra productinformatie

Grootte
60x44cm
Kunstenaar
Henriett Brezinski