(He)Art Therapy | (H)Art Therapie

Op voorraad

Beschrijving

*** for Dutch or Hungarian, please scroll down ***


Come and enjoy a full session of reconnection with your soul, with your inner peace and freedom!

We start with a short relaxation.

These courses of creativity also include knowledge about nature, and how we can use its powers in our everyday life. To feel better, to be connected and well-balanced again!

The lessons take place in a studio in Eindhoven.


When we look around these days, we see that stress has become a part of our everyday lives. Maybe it's so "natural", we don't even notice any longer. And then many of us encounter a burnout around their 40s or 50s, from which only difficult, complicated process leads out, usually to a very different lifestyle. Would you like your children to learn to recognize their emotions and deal with stress already in their early years? Stress is present in their lives, too, maybe without ever being noticed by us, the parents or even by themselves. Would we like to help our children learn how to handle all this? So that they have a direct link to their own emotional world, and notice in time when their inner bell is ringing, and know how to communicate it, what to do with it. If we learn to recognize and handle it in childhood, we have a chance to lead a very different, more balanced and happy adult life.

I have been working with children with the help of art therapy since 2010. Colours and creativity have a healing effect on our emotions. Our emotions function as a mirror to our soul, which offers a lot of help in recognizing and processing the events of our inner world. If you would like your child to become acquainted with the healing world of art and meditation, please contact me by sending an email to info@henrientti.com


What is art therapy?


"The therapeutic effect of art is the obvious recognition that every work that man creates is an expression of something “within us”. It gives news about our inner world, it has a self-strengthening and self-confidence-increasing effect. As imaging plays a major role in the development of early personality, often later, possibly traumatized basic experiences, fantasies, dreams can only be displayed with a direct pictorial expression. When created, unexpected discoveries can occur that often take the lead in insights, learning, and growth. This is why fine arts therapy can be an important adjunct to clinical psychotherapy. We can relieve the body from the events full of tension behind many diseases and symptoms by visual transmission, visual or other perceptual channels: displayed in sound, touch, movement. Artistic activity alone, without interpretation, helps to process traumatic experiences. The sessions provide an opportunity and encourage the patient to relive them on the plane of an activity (painting, drawing, plastic exercises, claying). Fine art therapy seeks to restore the lost balance, its goal is to develop the personality realized during the creative work, to create a psychic model in which the development of calm, clinging and the development of a sense of security leads to a psychic expansion of space by boosting the stagnant creative process. The system of art therapy exerts its effects in a complex way, as a series of interactions. The activity content of the group sessions is basically given by the spontaneous, free painting, the inspiring attunement that evokes the active inner images, and the imaginative exercises provide a protective space for self-expression. The resulting work is a huge source of joy, which encourages this method to become a regular “self-healing” practice."


Source: https://semmelweis.hu/pszichoterapiasosztaly/terapias-csoportok/muveszet-terapia/

Semmelweis University of Medicine and Health Sciences


***


Kom en geniet van een volledige sessie van herverbinding met je ziel, met je innerlijke vrede en vrijheid!

We beginnen met een korte ontspanningsoefening.

Deze cursussen van creativiteit omvatten ook kennis over de natuur en hoe we haar krachten in ons dagelijks leven kunnen gebruiken.

Om jezelf beter tevoelen, weer verbonden met je eigen lichaam en zeel en weer in balans zijn!

De lessen vinden plaats in een studio in Eindhoven.


Als we deze dagen rondkijken, zien we dat stress een deel van ons alledaagse leven geworden is. Misschien is het zo "natuurlijk", we merken het niet eens. En dan komen vele rond de jaren 40-50 een burnout tegen, waaruit een mogelijke, ingewikkelde weg uitleidt, naar een andere levensstijl. Zal u het fijn vinden als onze kinderen al in hun vroege jaren leren het herkennen en omgaan met stress? Het is al aanwezig, ook in hun leven, zonder dat wij, de ouders of misschien hun zelf het merken. Willen wij graag onze kinderen helpen leren, hoe met onze emoties en zelfs stress te herkennen en ermee om te gaan? Zodat ze een directe link tot hun eigen gevoelswereld hebben, en op tijd merken als het innerlijke belletje aangaat, en weten hoe het te communiceren, en ermee om te gaan. Als we het al in onze kindsheid leren herkennen en behandelen, hebben we een kans om een heel andere, meer gebalanceerde en gelukkige leven te voeren als volwassene.


Ik werk met kinderen met de hulp van kunstzinnige therapie al sinds 2010.

Kleuren en creativiteit hebben een genezend effect op onze emoties. Onze emoties functioneren als een spiegel voor onze ziel, wat veel hulp biedt bij de herkenning en verwerken van de gebeurtenissen van onze innerlijke wereld. Als u graag wilt dat uw kind kennis maakt met de genezende wereld van kunst en meditatie, kunt u graag contact met mij opnemen via een mailtje naar info@henrientti.com


Wat is kunstzinnige therapie?


"Het therapeutische effect van kunst is de duidelijke erkenning dat elk werk van een persoon een uitdrukking is van iets "in ons". Het geeft nieuws over onze innerlijke wereld, het heeft een zelfversterkend en zelfvertrouwen verhogend effect.

Omdat beeldvorming een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van vroege persoonlijkheid, kunnen vaak latere, mogelijk getraumatiseerde basiservaringen, fantasieën en dromen alleen worden weergegeven met een directe picturale uitdrukking. Wanneer ze worden gecreëerd, kunnen er onverwachte ontdekkingen gebeuren die vaak de leiding nemen in inzichten, leren en groei. Daarom kan therapie voor beeldende kunst een belangrijke aanvulling zijn op klinische psychotherapie. We kunnen het lichaam bevrijden van de gebeurtenissen vol spanning achter vele ziekten en symptomen door visuele transmissie, visuele of andere perceptuele kanalen: weergegeven in geluid, aanraking, beweging.

Artistieke activiteit alleen, zonder interpretatie, helpt om traumatische ervaringen te verwerken. De sessies bieden de mogelijkheid en moedigen de patiënt aan om ze te herbeleven op het vlak van een activiteit (schilderen, tekenen, plastische oefeningen, kleien). Kunstzinnige therapie probeert het verloren evenwicht te herstellen, het doel is om de persoonlijkheid te ontwikkelen die tijdens het creatieve werk is gerealiseerd, om een ​​psychisch model te creëren waarin de ontwikkeling van kalmte, vasthoudendheid en de ontwikkeling van een gevoel van veiligheid leidt tot een psychische uitbreiding van ruimte door het stagnerende creatieve proces te stimuleren. Het systeem van beeldende therapie oefent zijn effecten op een complexe manier uit, als een reeks interacties. De activiteitsinhoud van de groepssessies wordt in wezen gegeven door het spontane, vrije schilderen, de inspirerende afstemming die de actieve innerlijke beelden oproept, en de fantasierijke oefeningen bieden een beschermende ruimte voor zelfexpressie. Het resulterende werk is een enorme bron van vreugde, die deze methode aanmoedigt om een reguliere "zelfgenezende" praktijk te worden."


Bron: https://semmelweis.hu/pszichoterapiasosztaly/terapias-csoportok/muveszet-terapia/

Semmelweis Universiteit voor Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen


***


Ha körülnézünk a mai világban, mindenhol körülvesz bennünket a stressz valamilyen formában. Talán már annyira „természetes”, hogy fel sem túnik. Aztán majd úgy 40-50 éves korunk körül meglehetős nagy eséllyel esünk túl egy burnout-on, ahonnan csak nagyon nehéz és viszontagságos út vezet kifelé, egy egészen más életstílus felé. Nem szeretnénk-e, ha a gyermekeink már kiskorban megtanulnának bánni a stresszel? Hiszen már az ő életükben is jelen van valamilyen módon, és lehetséges, hogy már rájuk is hatással van, anélkül hogy mi vagy ők maguk észrevennék... Szeretnénk-e, hogy közvetlen kapcsolatuk legyen a belső hangjukkal és az érzelmeikkel? Hogy időben észre vegyék azt a kis belső csengőt, és tudják mi a teendő, ha csilingel? Mi több, még kommunikálni is tudják ezt a külvilág felé? Ha mindezt már gyerekkorban tudjuk, az esélyünk egy kiegyensúlyozott, testi- és lelki egészséggel teli életre határozottan nagyobb, hiszen a várunk rendelkezik már egy működő bástya- és jelzőrendszerrel, ami a hosszú élet titka lehet.


2010 óta foglalkozom gyermekekkel a művészetterápia módszerének segítségével.

A színeknek és a kreativitásnak gyógyító ereje van az érzelmeinkre. Alkotásaink a lelkünk tükreként funkcionálnak, ami segít felismerni és feldolgozni a belső világunkban zajló történéseket. Ha szeretné, hogy a gyermeke is megismerkedjen a művészetterápia varázslatos világával, szeretettel várom üzenetét az info@henrientti.com email címen.


Mi az a művészetterápia?


"A művészet terápiás hatását az a kézenfekvő felismerés jelenti, hogy minden alkotás, amit az ember létrehoz, valami „bennünk levő”kifejeződése. Hírt ad belső világunkról, énerősítő, önbizalom-növelő hatású. Mivel a képalkotás nagy szerepet játszik a korai személyiség alakulásában, ezért gyakran későbbi, esetleg traumatizált alapélmények, fantáziák, álmok is csak a közvetlen képi kifejezéssel jeleníthetők meg.

Alkotáskor váratlan felismerések történhetnek, melyek gyakran átveszik a vezető szerepet a belátások, a tanulás és növekedés terén. Ezért is lehet fontos kiegészítője a képzőművészet-terápia a klinikai pszichoterápiának. Számos betegség, tünet mögött meghúzódó feszültséggel teli eseménytől tehermentesíteni tudjuk a szervezetet képi áttétellel, vizuális vagy más érzékelési csatornákon: hangban, tapintásban, mozgásban megjelenítve. A művészeti tevékenység önmagában, értelmezés nélkül is segít traumatikus élmények feldolgozásában. A foglalkozások lehetőséget nyújtanak s arra biztatják a pácienst, hogy egy tevékenység (festés, rajzolás, plasztikai gyakorlatok, agyagozás) síkján újra átélhesse azokat.

A képzőművészet-terápia az elveszett egyensúly helyreállítására törekszik, célja az alkotómunka során megvalósuló személyiségépülés, olyan pszichikus modell kialakítása, melyben a megrekedt alkotófolyamat meglendítésével a megnyugvás, a megkapaszkodás, a biztonságérzet kialakulása pszichikus tértáguláshoz vezet.

Eszköze egy rendszer, ami komplex módon, kölcsönhatások sorozataként fejti ki hatását. A csoportfoglalkozások tevékenységtartalmát alapvetően a spontán, szabad festés adja, az aktív belső képeket előhívó, inspiráló ráhangolódás , valamint imaginációs gyakorlatok adnak védő teret az önkifejezéshez.

A megszülető mű óriási örömforrás, ami arra ösztönöz, hogy ez a metódus rendszeres „öngyógyító” gyakorlattá váljon."


Forrás:

https://semmelweis.hu/pszichoterapiasosztaly/terapias-csoportok/muveszet-terapia/

Semmelweis Orvostudományi Egyetem