Peace of Mind | mindfulness cursus

vanaf € 35,00

Beschrijving

The Divine Feminine PATH

In English and Dutch!

In het Engels en Nederlands!


Tickets for single courses are available on:

Tickets voor enkele lessen zijn te koop op:

henrientti.eventbrite.nl


Agenda


's donderdags vanaf 20.15-21.30

@Stichting de Boemerang, Planetenlaan 1a, Eindhoven.

Voor online lessen stuur een berichtje naar info@henrientti.com


Thursdays from 20.15-21.30

@Stichting de Boemerang, Planetenlaan 1a, Eindhoven.

For online lessons send a message to info@henrientti.com


*** Scroll down for English ***


Over Peace of Mind:


- Wil je meditatie proberen?

- Benieuwd wat vrouwelijke energie betekent?

- Heb je wat geheimen nodig voor het dagelijks leven?

- Wil je je diepste creativiteit tot uitdrukking brengen?

Ga dan met me mee op deze reis en ontdek je verbinding met de Bron!


Thema's:

1. Schepping, Vrede, Aarding

2. Kracht, Beweging, Vreugde

3. Zachtheid, Intimiteit, Natuur

4. Stromen, Water en Vuur

5. Bewustzijn, Vermogen, Aanwezigheid

6 Passie, Genezing, Waardigheid

7. Wijsheid, Begrip, Heiligdom


Meer: info@henrientti.com

Meld je vooraf aan voor de cursus aub, door een e-mail te sturen naar het bovenstaand adres.


Wanneer: 's avonds van 18.30-20.30

Waar: Admetuslaan 17, 5631 CE, Eindhoven


Beschrijving:


Met behulp van kunst, dans en meditatie gaan we onszelf ontdekken en leren kennen.


Wat is de sleutel tot onze kalmte, onze vrede? Hoe kunnen we ons geaard en veilig voelen? Wat kunnen wij, vrouwen, voor elkaar doen om het te laten gebeuren? Elkaar, net zoals onszelf te ondersteunen.

Peace of Mind is een cursus waar je kracht leert, maar ook vriendelijkheid. Leert zachtaardig te zijn met jezelf, dus met anderen. Je bent de sleutel tot de wereld om je heen, als zodanig vorm je de realiteit. Alle veranderingen beginnen bij jezelf, en vervolgens in je micro-omgeving.

Je bent een nobele, liefhebbende, zorgzame vrouw van deze wereld, die zich al heeft bewezen en veel heeft bereikt. Maar we worstelen allemaal met dingen, we hebben allemaal dromen die we moeten vervullen en wensen te laten gebeuren. Dit is waar de tijd besteed aan onszelf helpt. Laat me een vraag stellen. Hoeveel tijd ben je dagelijks met jezelf ? Alleen met jezelf? Welke momenten gaan alleen over jou, wat jij wilt, jezelf van je dankbaarheid te verzekeren, de zorg en liefde voor de persoon van wie je het meest zult houden: jezelf. (De BASIS, het enige dat nodig is om liefde te geven voor de mensen om je heen.)

Deel je liefde met geest en ziel. Het omarmen van deze heilige drie-eenheid betekent dat we heel zijn. Compleet, gezegend en gelukkig zoals we zijn. Natuurlijk zijn we niet altijd gelukkig. Maar elke dag, zelfs door de pijn heen, kunnen we iets vinden om onze vreugde te voeden, om onszelf te omhelzen, ook al is het maar voor 5 minuten per dag. Die 5 minuten zijn de sleutel van die dag. Soms is het misschien maar 3, andere dagen een uur of twee ... Het belangrijkste is dat het er voor je is en je kunt jezelf één ding geven: Jezelf gezegend en geliefd voelen. Deze cursus helpt je het te DOEN.

Welke delen heeft de ziel van een vrouw? Hoe komen we bij die delen in onszelf? Hoe kunnen we ze gebruiken? Deze cursus helpt je te HERINNEREN. De kennis zit diep in ons allemaal. We hoeven aleen maar ervoor te reiken.

Wat is de Bron en hoe kunnen we hiermee worden verbonden? De Bron is de ultieme, puurste vorm van levensenergie, beschikbaar voor ons allemaal. Deze cursus helpt je je VERBINDEN met jezelf, en daardoor een echte oerbron van enegie!


ENGLISH:


About Peace of Mind:


- Would you try out meditation ?

- Curious what feminine energy means ?

- Need some secrets for everyday life ?

- Want to express your deepest creativity ?

Then join me on this journey and explore your connection to the Source!


Themes:

1. Creation, Peace, Grounding

2. Force, Movement, Joy

3. Gentleness, Intimacy, Nature

4. Flow, Water and Fire

5. Awareness, Capability, Present in the Here and Now

6 Passion, Healing, Dignity

7. Wisdom, Understanding, Sanctuary


More: info@henrientti.com

+31 6 57262521

Please sign up by sending me a short email to the email address above.


When: Evenings from 18.30-20.30 (By signing up)

Where: Admetuslaan 17, 5631 CE, Eindhoven


Description:


We will discover and get to know ourselves with the help of meditation, dance and art.


What is the key to our calmness, our peace? How can we feel grounded and safe? What can we, women do for each other to make it happen? Support each other, as we support ourselves. The two rise from each other.

Peace of Mind is a course that teaches you strength, but also kindness. Teaches to be gentle with yourself, hence with others. I’m sure you heard it a thousand times, like an old, over-chanted prayer, that you are the key to the world around you – as you change, things change just as much around you. As such, you form reality. All changes start with yourself, and then your micro environment.

You are a noble, loving, caring woman of this world, who has already proven and reached a lot. But we all struggle with things, we all have dreams to fulfill and desires to make happen. This is where the time spent on ourselves helps.

Let me ask you a question. How much time do you spend daily with yourself? Only with you alone? Which moments
are just about you, what you want, showing yourself your gratitude, care and love for the person you love the most: yourself. (The BASE, the only thing necessary to give love for those around you.)


  • Share your Love with Mind and Soul. Embracing this holy trinity means we’re whole. Complete, blessed and happy, as we are. Of course we are not always happy. This is not the point. But every day, even throug pain we can find something to nurture us, to embrace us with love and acceptance, fill us up with light. Even if only for 5 minutes. Those 5 minutes are the key of that day. Sometimes it’s maybe only 3, other days an hour or two… Main thing is, it is there for you and you can give yourself one thing:

    Feeling blessed and loved.

This course helps you DO it.


  • What parts does a woman’s soul have? How do we get to those parts in ourselves? How to use them?

This course helps you REMEMBER.


  • What is the Source and how do we connect to it? The Source is the ultimate, purest form of life energy, available for all of us.

This course helps you CONNECT.