Samadhi

Samadhi

€ 649,00

Op voorraad
Levertijd: 5 dag(en)

Beschrijving

Acryl op canvas | Acrylic on canvas

75 x 115 cm


Inspiratie: dit werk gaat over meditatie en het einddoel van yoga, verenigd worden met het transcendente van licht.

***

Inspiration: this work is about meditation, and the end goal of yoga, being united with the Transcendent of Light.


(for English, scroll down)

Gemengde media op canvas


***

Samadhi


Effect op de ziel: We leiden een vreugdevol 'westers' leven, ons leven bestaat niet uit 18 uur spirituele oefening in een verborgen heiligdom tussen altijd besneeuwde bergtoppen, de waarheid van verlichting herinnert ons eraan om schoonheid en zuiverheid in alles te zoeken, en door dat proces zouden we vind vreugde in de eenvoudigste aspecten van ons dagelijks leven. Immers, hoe gelukkiger we zijn, hoe minder we nodig hebben. Dit schilderij herinnert ons elke dag aan deze waarheid en brengt ons weer in balans.


Regenboog is een heel krachtige en vernieuwende energie om mee te werken. De stralen van de regenboog zorgen dat je je meer ontspannen, gelukkiger en levendiger voelt. Het opent ook mystieke sferen en kan je in verbinding brengen met de feeën, engelen en je creativiteit.

/ een andere inzicht naast Boeddhisme, maar wel hetzelfde effect aan de ziel. /


Geïnspireerd door het groenblijvende werk van Herman Hesse (Siddhartha), herinnert dit schilderij ons er ook aan dat ieder van ons een individuele ontwikkelingsweg heeft, en hoewel er veel leraren onderweg zijn, moeten we onze eigen waarheid op ons pad blijven zoeken, degene die uniek is voor ons. Het woord Siddhartha bestaat uit twee woorden in het Sanskriet, siddha (bereikt) + artha (waarnaar werd gezocht), wat samen betekent "hij die de betekenis (van het bestaan) heeft gevonden" of "hij die zijn doelen heeft bereikt". Het doel is in dit geval om de manifestatie van het "regenbooglichaam-fenomeen" te bereiken - vandaar de regenboogkleuren rond Siddhartha's hoofd.


In Dzogchen is 'regenbooglichaam' een niveau van realisatie. Dit kan al dan niet gepaard gaan met het 'regenbooglichaam-fenomeen', een onderwerp dat al eeuwenlang redelijk serieus wordt behandeld, ook in de moderne tijd. Het is een derde persoonsperspectief van iemand anders die volledige kennis verwerft. Tijdens de dood, vanuit het standpunt van een externe waarnemer, begint de stervende te krimpen totdat hij of zij verdwijnt. Meestal blijven vingernagels, teennagels en haren achter. Slechts enkelen zouden dit kennisniveau hebben bereikt. Het bereiken van het regenbooglichaam gaat typisch gepaard met het verschijnen van lichten en regenbogen (waarvan de kleuren gelijk zijn aan de kleuren van het menselijke chakra-systeem).


Terug naar zuiverheid


Binnen de grote onderneming van het scheppen van Lichtlichaam schuilt een groot mysterie dat zelden wordt aangepakt: wat is de relatie tussen de vijf elementen en de transformatie van een fysieke vorm in een vorm met een ragfijne uitstraling? We zuiveren de elementen door de beoefening van visualisatie, mantrisch geluid, concentratie op lichaamsdelen, manipulatie van energiestromen en yogahoudingen. We werken met de chakra's, cirkels, letters en geluiden erin, stromen energie door een enorm netwerk van energiekanalen - de nadi's of tsa. Maar hoe vertaalt zich dit in het soort verschuiving dat we zoeken, van het materiële naar het niet-substantiële? In feite heeft al deze zuiveringsactiviteit een ander doel en een einddoel dan zuiverheid alleen omwille van de zuiverheid. Het maakt deel uit van het werkelijk magische proces van hoe vlees geestachtig wordt.


Lees meer op:

https://www.buddhistdoor.net/features/science-and-the-rainbow-body-part-7-how-the-elements-become-light-body


***

Mixed media on canvas


Samadhi


Effect on the soul: Living a joyful 'Western' life, our lives not consisting of 18 hours of spiritual practice in a hidden shrine among ever-snowy mountain peaks, the truth of enlightenment is reminding us to seek beauty, purity in all, and through that process we might find joy in the simplest aspects of our daily lives. After all, the happier we are, the less we need. This painting reminds us of this truth every day we look at it, bringing us back to balance.


Rainbow is a very powerful and innovative energy to work with. The rays of the rainbow make you feel more relaxed, happier and more alive. It also opens mystical realms and can connect you with the fairies, angels and your creativity.

/ - a different insight next to Buddhism, but same effect on the soul./


Inspired by the evergreen work of Herman Hesse (Siddhartha), this painting also reminds us how each one of us has an individual road of development, and although there are many teachers on the way, we must keep seeking our own truth on our path, the one that is uniquely ours.

The word Siddhartha is made up of two words in Sanskrit language, siddha (achieved) + artha (what was searched for), which together means "he who has found meaning (of existence)" or "he who has attained his goals". The goal being in this case to reach the manifestation of the "rainbow body phenomenon" - hence the rainbow colours around Siddhartha's head.


In Dzogchen, "rainbow body" is a level of realization. This may or may not be accompanied by the 'rainbow body phenomenon', a topic which has been treated fairly seriously for centuries, including in the modern era. It is a third person perspective of someone else attaining complete knowledge. During death, from the point of view of an external observer, the dying person starts to shrink until he or she disappears. Usually fingernails, toenails and hair are left behind. Only a few are claimed to have attained this level of knowledge. The attainment of the rainbow body is typically accompanied by the appearance of lights and rainbows (the colours of which equal the colours of the human chakra-system).


Back to purity


Within the great enterprise of Light Body creation is a great mystery that is rarely addressed: what is the relationship between the Five Elements and the transformation of a physical form into one of gossamer radiance? We purify the elements through the practice of visualization, mantric sound, concentration on body areas, manipulating energy streams, and yogic postures. We work with the chakras, circles, letters, and sounds within them, stream energy through a vast network of energy channels—the nadis or tsa. But how does this translate into the kind of shift we are seeking, from the material to the non-substantial? Indeed, all this purification activity has a purpose and an end goal other than purity for purity’s sake alone. It is part of the truly magical process of how flesh becomes spirit-like.


Read more on:

https://www.buddhistdoor.net/features/science-and-the-rainbow-body-part-7-how-the-elements-become-light-body

Extra productinformatie

Grootte
60x44cm
Kunstenaar
Henriett Brezinski