Spiral of Life

€ 1.965,00

Op voorraad
Levertijd: 5 dag(en)

Beschrijving

Gemengde media op canvas | Mixed media op canvas

75 x 115 cm


(for English, scroll down)

Spiraal van het Leven


Wist je dat onze ontwikkeling de vorm van een spiraal volgt? Heb je jezelf keer op keer in soortgelijke situaties bevonden, maar ze zijn altijd een beetje uitdagender dan de vorige?

Dit is hoe het leven ons leert te groeien, inclusief de lessen die onze zielen hebben geleerd en ons toch een niveau hoger hebben gebracht, zodat we kunnen stijgen en weer kunnen stijgen.


Toen ik dit stuk begon te schilderen, zat ik op de bodem van de spiraal, maar ik had het niet verwacht na 12 jaar innerlijk werk. Toch gaf het leven me de kans om nog een keer diep in mezelf te duiken om alle pijn op te graven die daar sinds mijn jeugd begraven was. Ik pakte het en keek eerlijk en diep naar mijn verleden. Sindsdien ben ik op een veel betere plek dan ikzelf of iemand van de generaties voor mij in mijn familie ooit is geweest. En dat noem ik een succes. Ik ben ook heel dankbaar voor de handen die mijn erdoorheen geleid hebben. Het kan nog steeds een uitdaging zijn, met een grote rugzak met taken om af te werken, maar soms betrap ik mezelf erop dat ik diep vanuit mijn hart moet lachen, en het betekent dat het meeste al goed is. De laatste tijd verschenen er zelfs glimmende delen op het schilderij, toen de diepste pijn veranderde in een gouden ervaring die me heeft geleerd de persoon te zijn die ik nu ben, van wie ik tijdens deze reis ook heb leren houden.


Blauw kan je helpen bij het activeren van je helende krachten en het vergroten van je levenskracht. (Het heeft een kalmerend effect wanneer je nerveus voelt, manisch of heel opgewonden.) Blauw heeft antiseptische eigenschappen die helpen brandwonden te genezen, bloedingen te stoppen en koorts te verlichten. Blauw kan ook helpen bij het sussen van nerveuze irritaties en je stofwisseling verbeteren. Je kunt altijd een blauwe ster visualiseren om jezelf te genezen van elke ziekte. Zelfs in de boeddhistische tradities is het blauwe Boeddha visualisatie die je helpt om te genezen.


Zwart is een kleur van bescherming, kracht en terugtrekken naar jezelf. Het is een toegangspoort naar nieuwe ervaringen, een test voor kracht en oplossen. Veel mensen gaan de ontmoeting met de donkere nacht van de ziel aan om wijsheid te verkrijgen, en om aan de andere kant uit te komen. Zwart kan je helpen het oude op te lossen, zodat je het nieuwe kunt verwelkomen. Ontvang goddelijke wijsheid en geschenken die diep binnen in je warden verborgen met behulp van zwart. Ontdek de rijkheid van de donkere nacht!


Goud helpt om duidelijkheid te scheppen en om besluiten te nemen. Het trekt overvloed aan, vergroot je bewustzijn en helpt je om in aanraking te komen met wijsheid, diepe kennis en vreugde. De kleur goud versterkt elk gebied van je lichaam en geest. Het is de krachtigste kleur om elke toestand van ziek-zijn te helpen helen. Je kunt altijd een goude licht visualiseren en het naar het gebied richten, waar je genezing nodig hebt, een hele bodyscan is ook revitaliserend! Hij moet echter wel met wijsheid worden gebruikt. Focus je op de gouden energie in de palm van je handen en in je hart om overvloed aan te trekken.


Wit heeft een zuiverende werking op het lichaam, en helpt ons lichaam te versterken. Het helpt ook bij het reinigen van onze aura en kan beschermend werken bij visualisaties of meditatie.


Glans helpt je om afwisseling en transformatie tot stand te brengen. Werk met de glanskleur wanneer je met een schone lei wilt beginnen. Glans helpt je bij het helen van gezondheidsproblemen. Het is een schitterende kleur om jezelf in te baden, om angst en zorgen los te laten. Wanneer je je depressief voelt, gebruik glans dan om jezelf weer op te laden, zodat je weer kunt schitteren! Maak je lichaam en ziel schoon en ontdek je glans.


***

Spiral of Life


Did you know our development follows the form of a spiral? Have you found yourself in similar situations again and again, yet they're always a bit more challenging than the one before?

This is how life teaches us to grow, including the lessons our souls learned yet bringing us one level up, so that we can rise, and rise again.


When I started to paint this piece, I was on the bottom of the spiral, however I haven’t expected it after 12 years of inner work. Yet, life gave me a chance for a deep dive into myself to dig up all the pain that has been buried there since I was a kid. I took the glove, and faced my past. Since then I am at a much better place that I or anyone from the generations before me in my family has ever been. And I call that a success. I am also very grateful for the hands that guided me through the journey. It can still be challenging, having a big backpack of tasks to work off, but sometimes I catch myself laughing deep from my heart, and it means most of it is well, against all odds. Lately even some shiny parts appeared on the painting, turning the deepest pain to a golden experience that has taught me to be the person that I am now, whom I learned to love deeply during this journey.


Blue can help you activate your healing powers and increase your life force. (It has a calming effect when you feel nervous, manic or very excited.) Blue has antiseptic properties that help heal burns, stop bleeding and relieve fever. Blue can also help soothe nervous irritations and improve your metabolism. You can always visualize a blue star to heal yourself from any disease. Even in the Buddhist traditions it is the Blue Buddha visualization that helps you heal.


Black is a color of protection, strength and retreat to yourself. It is a gateway to new experiences, a test of strength and resolution. Many people meet the dark night of the soul in order to gain wisdom, and to get out of the other side. Black can help you dissolve the old so you can welcome the new. Receive divine wisdom and gifts hidden deep within you with the help of black. Discover the richness of the dark night!


Gold helps to create clarity and to make decisions. It attracts abundance, expands your consciousness and helps you connect with wisdom, deep knowledge and joy. The color gold strengthens every area of your body and mind. It is the most powerful color to help heal any state of illness. You can always visualize a golden light and direct it to the area where you need healing, a whole body scan is also revitalizing! However, it must be used wisely. Focus on the golden energy in the palm of your hands and in your heart to attract abundance.


White has a purifying effect on the body, and helps us strengthen it. Also helps with cleaning our aura and protecting us when using it in visualizations or during meditation.


Gloss helps you to create variety and transformation. Work with gloss or shine when you want to start with a clean slate. Shine helps you heal health problems. It is a beautiful colour set to bathe yourself in, to release fear and worry. When you're feeling depressed, visualize the light reflections of gloss to recharge yourself so you can radiate again! Cleanse your body and soul and discover your inner shine.

Extra productinformatie

Grootte
50x40cm
Kunstenaar
Henriett Brezinski